کتابخانه بیمارستان شهدا

دانشگاه علوم پزشکی قم

—به اشتراک گذاشتن محتواها و خدمات کتابخانه های دیجیتال
—منظور ارائه خدمات یکپارچه به کاربران با ایجاد پیوند بین کتابخانه های دیجیتال
—یکپارچه سازی خدمات:
◦یکپارچه سازی در مجموعه منابع اطلاعاتی
◦یکپارچه سازی در ارائه خدمات اطلاعاتی
—ایجاد یکپارچگی و تعامل بین کتابخانه ها با استفاده از مدلهای مختلف