کتابخانه بیمارستان شهدا

دانشگاه علوم پزشکی قم

  • برنامه راهبردی کتابخانه  برای پیاده سازی کتابخانه سبز
  • برنامه بازیافت
  • کاهش استفاده از کاغذ
  •  پرداختن به افزایش بازده انرژی‌ها با کارهایی نظیر خاموش کردن یا در حالت خواب گذاشتن کامپیوترها، پرینترها و دستگاه‌های کپی در پایان هر روز
  •  تنظیم کردن ترموستات برای بازدهی بهینه
  • به روزرسانی سیستم تمیز کردن هر طبقه با کمترین مقدار مصرف آب و انرژی
  • جایگزین کردن رایانه‌هایی با جدید و با بازدهی انرژی بیشتر به جای رایانه‌های پرمصرف و قدیمی