کتابخانه بیمارستان شهدا

دانشگاه علوم پزشکی قم

ماموریت کتابخانه

 

تقویت آموزش، پژوهش و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه و حمایت از تلاشهای دانشگاه در جهت ارتقای

سلامت،از طریق تهیه،توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه دانشگاهی و مدیریت

بهره برداری از منابع علمی است.

اصول ارزشی ماموریت

- ارائه خدمات: کتابداران بهترین خدمات ممکن را از جهت بهنگام بودن،دقیق بودن و کامل بودن به

تمام مراجعان

- نوآوری: کتابداران دائما بدنبال رویکردهای خلاق در ارائه خدمات و تهیه منابع علمی و بکارگیری

فناوری ها و منابع جدید اطلاعاتی هستند. کتابداران با همکاری گروهی به ارائه خدمات و نوآوری می

پردازند. کتابداران تخصص و مهارتهای خود را در استفاده از اطلاعات و فناوری اطلاعاتی به اشتراک

میگذارند.