کتابخانه بیمارستان شهدا

دانشگاه علوم پزشکی قم

کتابخانه‌های دیجیتالی، سازمان‌هایی هستند که کارکنان متخصصش اموری چون: انتخاب و فراهم‌آوری، ذخیره، سازماندهی، دسترس پذیری و اشاعه معقول به مجموعه‌ها، همینطور حفظ صحت و دوام آن ها و نیز تضمین استفاده تمام وقت از مجموعه آثار دیجیتالی را فراهم می‌سازند. به‌طوری که با هزینه و زمان مناسب مورد استفاده یک جامعه قرار گیرد. نکته‌ای مهم در ارتباط با منابع کتابخانه‌های دیجیتالی این است که منابع دیجیتالی در جهان نوین در مسیر همگامی و همراهی با منابع چاپی به‌دست استفاده‌کنندگان می‌رسد. بنابراین کتابخانه‌های دیجیتالی در حال حاضر تقویت کننده و پشتیبان کتابخانه‌های سنتی به‌شمار می‌آیند و نمی توان آن ها را جدا و منفک از کتابخانه های سنتی دانست.

 گردآوری اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای استفاده کنندگان، کارکردهای اجتماعی فراوانی را بدنبال دارد. بطوری که افراد یا موسساتی که اقدام به ساخت کتابخانه دیجیتالی می کنند باید به مسائل قانونی و اخلاق حرفه ای این مقوله آشنایی کامل داشته، الزامات و قواعد ملی و بین المللی مترتب بر آن را رعایت کنند. یکی از مسائل مهم در این زمینه رعایت حق مولف یا کپی رایت است که، عدم به کار گیری آن ضمن اینکه پدیده ای مذموم و غیر قابل قبول می باشد. تبعات جدی را برای کسانی که آنرا رعایت نمی کنند در بر خواهد داشت.  ضمن اینکه بر حقوق حقه، مولفان و پدید آورندگان آثار، صدمات و لطمات زیادی وارد می شود. که همه این موارد، پیشرفت های آتی یک جامعه را در زمینه های فناوری اطلاعات تحت الشعاع قرار داده و بحرانهای متعدد دیگری را در سایر حوزه ها بدنبال خواهد داشت.